Saturday, October 2, 2010

Ang Alamat ng Ibong Maya (Legend of the Maya)

Si Rita ay batang sobrang malikot. Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga ginagawa niyang hindi dapat gawin ng batang katulad niya.

Isang araw, ang kanyang ina ay nagbabayo ng palay. Pinapanood ni Rita ang kanyang ina. Siya'y gutom na gutom dahil galing siya sa paglalaro. Nang mayroon ng isang salop na bigas galing sa nabayong palay, si Rita ay nagsimula nang kumain ng bigas. Ang lalagyan ng bigas ay malaki at may takip na bilao. Natakpan siya ng takip na bilao at hindi nahalata ng ina. Nang matapos na ang ina sa kanyang pagbabayo, tinawag niya si Rita upang mautusan sa pagtatago ng binayo. Hindi sumagot si Rita. Hinanap ng ina sa lahat ng taguan, wala rin si Rita roon.

Nang kanyang buhatin ang lalagyan ng bigas may lumabas na maliit na ibon galing sa loob. Kumakain ng bigas ang ibong iyon. Ang ibong iyon ay si Rita, ang tinatawag ngayong maya.

1 comment: